Obchodné podmienky - Vega Heaven

1. ZMLUVNÝ VZŤAH

Zmluvný vzťah medzi dodávateľom (prevádzkovateľom portálu www.vegaheaven.sk) AJVEGA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sra, vložka číslo: 23216/V, so sídlom Orlia 10, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO 44 626 932 a objednávateľom vzniká objednávkou služby, t.j. prijatím objednávky operátorom telefonicky, alebo odoslaním potvrdzujúcej e-mailovej správy.

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
  • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania
  • vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok. Kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za objednaný tovar

2. PONUKA

Dodávateľ aktualizuje svoju záväznú ponuku na webovej stránke www.vegaheaven.sk. Jednotlivé produkty sú aktualizované a objednanie už neexistujúcich produktov nie je možné. Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Akcie na produkty a služby sú platné vtedy, ak nevypršal termín na ich uplatnenie, alebo neboli ukončené. Všetky akcie sú presne definované na vyššie uvedenej webovej stránke. Prítomnosť alergénnych látok je uvedená na webovej stránke.

3. OBJEDNÁVANIE

Objednávku je možné zadať telefonicky na čísle +421 951 456 786, alebo elektronicky na vyššie uvedenej webovej stránke počas celej otváracej doby – viď web. V prípade telefonickej objednávky potvrdzuje príjem objednávky operátor, v prípade elektronickej objednávky potvrdzuje príjem objednávky systém zobrazením akceptácie objednávky v objednávkovom formulári a odoslaním akceptačnej e-mailovej správy na objednávateľom zadanou e-mailovou adresou. Minimálna hodnota objednávky je 4,- Eur.

4. DODACIE PODMIENKY

Objednávka bude doručená zákazníkovi najneskôr do 90 minút od potvrdenia objednávky. Donáška sa vykonáva na území mesta Košice v týchto lokalitách: Košice Západ, Sídlisko KVP, Sídlisko Železníky, Myslava, Košice Juh, Košice Sever, Košice Barca, Košice Pereš. Objednávateľ sa zaväzuje udať k objednávke podstatné náležitosti ako meno a priezvisko, miesto dodania (ulica, číslo domu, poschodie, meno na zvončeku ak je odlišné od objednávateľa ), telefónny kontakt na objednávateľa, v prípade elektronickej objednávky emailovú adresu.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednané jedlo sa platí pri jeho preberaní. Platiť je možné hotovosťou alebo stravnými lístkami. Výška platidla hotovosti nesmie presiahnuť 10-násobok ceny objednávky. Platbu bankovkou vyššej ako uvedenej hodnoty je možné len po dohode s operátorom služby.

6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je záväzná v momente potvrdenia objednávky personálom v prípade telefonického objednávania a v prípade elektronického objednávania od odoslania objednávkového formulára. Objednávku v tomto okamihu už nie je možné zrušiť zo strany kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje zrušiť objednávku v týchto prípadoch:

  • ak objednávka neobsahovala potrebné údaje pre jej vybavenie (chybné tel. číslo, alebo adresa)
  • v prípade technických prekážok na realizáciu objednávky

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY – REKLAMÁCIE

Zákazník je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať predmet objednávky, jeho úplnosť, alebo či nedošlo k zámene tovaru. Prípadnú reklamáciu objednávky na tieto vady uplatňuje objednávateľ ihneď. Reklamáciu na vady tovaru z hľadiska kvality vyhotovenia pokrmu, môže objednávateľ uplatniť len na porciu z ktorej bolo zachovaných minimálne 75% objemu. Reklamácie sa vybavujú:

  • osobne u kuriera
  • telefonicky +421 951 456 786 alebo mailom na adresu: info@www.vegaheaven.sk

Sortiment teplej a studenej kuchyne je určený na okamžitú spotrebu. Spoločnosť garantuje kvalitu a čerstvosť maximálne do 30 minút od doručenia/dodania objednávky.

8. ZÁRUKA

Sortiment teplej a studenej kuchyne je určený na okamžitú spotrebu. Spoločnosť garantuje kvalitu a čerstvosť maximálne do 30 minút od doručenia/dodania objednávky.

9. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia ochrane osobných údajov a zaväzuje sa neposkytnúť ich tretej osobe.
Dodávateľ nezodpovedá za vady objednávky vzniknuté nespôsobilým technickým vybavením objednávateľa pri identifikácii tovaru, služieb, podmienok a akcií.

Záväzným objednaním kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95
http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a dopĺňajú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

2. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA REKLAMÁCIU

V prípade, ak zákazníkovi Vegaheaven donášky poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté, alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

3. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak zákazník zisti dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u poslíčka donášky v prípade, že sa jedná o kompletnosť objednávky, teplotu, balenie. V prípade ostatných vád, vybavuje reklamácie vedúci prevádzky. V tomto prípade je nevyhnutné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby.

Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci prevádzky, alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní.

4. CHYBY ODSTRÁNITEĽNÉ

Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, má zákazník pravo požiadať o bezplatne, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumovane viac ako 25% z porcie jedla, alebo nápoja) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje.

5. CHYBY NEODSTRÁNITEĽNÉ

V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, pripadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

6. LEHOTY NA UPLATNENIE REKLAMÁCIÍ

Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká.

7. SPOLUÚČASŤ ZÁKAZNÍKA NA VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIE

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby, alebo tovaru.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.4.2021.

Váš košík

Váš košík

Prázdny košík