Ochrana osobných údajov - Vega Heaven

Zásady spracovania osobných údajov sú platné od 25. mája 2018 a nahrádzajú predchádzajúce prehlásenie o Ochrane osobných údajov. Zavádzajú sa do praxe stanovy Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, v skratke GDPR).

Ak ste návštevníkom našich webových stránok, našim zákazníkom, odberateľom newsletterov a noviniek či sa zapájate do súťaží na našich sociálnych sieťach, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Tu sa môžete oboznámiť s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Všeobecným nariadením EU o ochrane osobných údajov).

1. SPRÁVCA VAŠICH DÁT

My, ako spoločnosť – dodávateľ (prevádzkovateľom portálu www.vegaheaven.sk) AJVEGA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sra, vložka číslo: 23216/V, so sídlom Orlia 10, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO 44 626 932, nakladáme s vašimi osobnými údajmi ako správca. Kontaktovať nás môžete na emaile info@www.vegaheaven.sk alebo na tel. č +421 951 456 786.

Ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, vaše osobné údaje spracovávame iba na základe platného právneho dôvodu, a to najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, podľa čl.13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov a úplne rešpektujeme vaše práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

2. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Osobné údaje, ktoré ste nám zverili, spracovávame z nasledovných dôvodov:

  • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy – Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e- mail, telefón, korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy
  • Vedenie účtovníctva – pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov (fakturačné údaje – paragón),
  • Pre marketingové účely – zasielanie marketingových oznámení (newsletterov) Pre zasielanie obchodných oznámení využívame vašu emailovú adresu vtedy, ak ste našim zákazníkom a ak ste nám udelili súhlas. Kedykoľvek môžete zasielanie našich e-mailových správ odhlásiť použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
  • Cookies – pri prechádzaní našich webových stránok môžeme zaznamenávať vašu IP adresu. (Viď. naše Pravidlá používania súborov Cookies (Cookies Policy))

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje si ponechávame na dobu nevyhnutnú pre plnenie rozsahu osobných údajov a účelov spracovania či do Vášho vyžiadania o výmaz osobných údajov, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu pre ich uchovávanie.

4. ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako správca vašich osobných údajov garantujeme bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), so zákonom č. 122/2013 Z.z. (po 25.05.2018 zákonom č. 18/2018 Z.z.) o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. S vašimi dátami nakladajú iba osoby (zamestnanci a spolupracovníci), ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, spracovateľské operácie vykonávame z najväčšej časti vlastnými silami a nepoužívame pre nich tretie strany. Za hranice Európskej únie sa vaše dáta od nás nedostanú.

5. VAŠE PRÁVA V RÁMCI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • právo na informácie a právo na prístup
  • do 30 dní od vyzvania vám doložíme aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
  • právo na doplnenie a zmenu osobných údajov kedykoľvek o to požiadate.
  • právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa nazdávate,že spracovávame vaše nepresné údaje, nazdávate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku voči spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. – právo na výmaz (byť zabudnutý)
  • do 30 dní vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému, na základe vašej výzvy, ak nám zákon nestanoví inak (napr. daňové doklady apod.)
  • právo na sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nenakladáme v súlade so zákonom. Ak nás o prípadnom pochybení budete najprv informovať, budeme veľmi radi a radi všetko dáme do poriadku.

6. MLČANLIVOSŤ

Naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí spracovávajú vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a to aj po skončení zmluvného vzťahu s nami po dobu piatich rokov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Podrobnejšie sa o hlavných zmenách, ktoré prináša GDPR môžete dozvedieť na stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/hlavne- zmeny-v-pravnej-uprave-ochrany-os obnych-udajov)

 

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

(Cookies Policy)

Tieto pravidlá sa týkajú používania web stránky www.vegaheaven.sk. Poskytovateľom a prevádzkovateľom stránky je spoločnosť – dodávateľ (ktorá je prevádzkovateľom portálu www.vegaheaven.sk) AJVEGA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sra, vložka číslo: 23216/V, so sídlom Orlia 10, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO 44 626 932. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „www.vegaheaven.sk“ , „ja“, „my”, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť AJVEGA s.r.o., Orlia 10, 040 01 Košice-Staré Mesto.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES

1. www.vegaheaven.sk na web stránke používa programy cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní web stránky a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní web stránke pri ďalšej návšteve rozpoznať Váš prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok.

2. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti web stránky nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

3. www.vegaheaven.sk môže umiestniť do Vášho zariadenia vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú podmienkami ochrany súkromia (POS).

4. V rámci web stránky môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve web stránky.

5. Web stránka môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

6. www.vegaheaven.sk používa cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:

a. sprístupnenia, prevádzkovania Web stránky a jej funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa, napr. automatickým prihlásením do užívateľského konta, zaistením bezpečnosť po prihlásení, vkladaním príspevkov a komentárov a počítaním zobrazenia a spustenia videí;

b. sprístupnenia, prevádzkovania web stránky a jej funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;

c. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity web stránky a jej zlepšenia, napr. koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na web stránke, či aké prehliadače používajú;

d. zabránenia zneužitia web stránky a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

7. Na web stránku umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) web stránku používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Instagram), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie web stránky a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na web stránke.

Váš košík

Váš košík

Prázdny košík